1. ALGEMEEN:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle wax-behandelingen en alle overige transacties tussen cliënten en Waxing Novia gevestigd in Almere.

2. BEHANDELINGEN:
Waxing Novia zal de overeengekomen behandeling zorgvuldig en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eventueel gegeven behandelingstijden zijn indicatief. Cliënten kunnen zich op de hoogte stellen van de behandelprijzen en productprijzen via de website en prijslijsten in de salons. Prijswijzigingen van de behandelingen, zullen ten minste 30 dagen voor de doorvoering daarvan worden aangekondigd.

In verband met veiligheids- en hygiënische redenen is het niet toegestaan om huisdieren en/of kinderen mee te nemen in de salon.

3. AFSPRAKEN:
Cliënten kunnen een afspraak tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de behandeling afzeggen. (Voor de afzegging van afspraken op maandag of na de feestdagen dient de laatste werkdag voorafgaand aan de behandeling te worden afgezegd.) Indien de cliënt deze verplichting niet nakomt, mag Waxing Novia het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt in rekening brengen. Dit met een minimumbedrag van €40.- per behandeling. Dit geldt ook indien de cliënt zodanig laat op de afspraak komt, waardoor deze niet meer kan worden uitgevoerd. Waxing Novia zal op haar beurt, wijzigingen van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. BETALING:
Al onze behandelprijzen en productprijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY:
De cliënt zal voorafgaand aan de eerste behandeling een vragenlijst invullen met gegevens. Naast persoonlijke gegevens dient de cliënt ook aan te geven, welke omstandigheden en andere gegevens van belang zijn voor Waxing Nova, zoals allergieën, zwangerschap etc. Wijzigingen in deze gegevens, dienen door cliënt te worden doorgegeven, ten einde deze up-to-date te houden. Waxing Novia neemt deze gegevens op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Waxing Novia behandelt deze gegevens vertrouwelijk en volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Waxing Novia zal gegevens van de cliënt niet verkopen of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

6. AANSPRAKELIJKHEID:
Indien Waxing Novia aansprakelijk gehouden mocht worden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is bepaald.
a) Waxing Novia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook ontstaan, door verstrekte onjuiste informatie en onvolledige gegevens, door de cliënt.
b) Het schadebedrag zal beperkt zijn tot het door de cliënt betaalde honorarium.
c) De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraars van
de Waxing Nova.
d) Waxing Novia is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Waxing Novia is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt, door derden.

7. KLACHTEN:
Indien cliënt een klacht heeft over de behandeling, dient dit binnen 48 uur gemeld te worden en zal Waxing Novia (voor zover de klacht gegrond is), zich inspannen de klacht te verhelpen. Klachten zullen nimmer financieel worden vergoed.

pinnen-ja-graag-wit